skip to Main Content

CURSUS VOORWAARDEN:

• Door insturing van dit inschrijfformulier is de cursist gebonden aan onderstaande bepalingen. Conform wettelijke richtlijnen heeft de cursist 14 dagen bedenktijd na dagtekening van de inschrijving. Binnen die termijn kan de cursist de inschrijving herroepen zonder verdere administratie- of annuleringskosten. De wettelijke annuleringstermijn vervalt 1 dag voor de start van de opleiding. Dan is men te allen tijde het volledige lesgeld verschuldigd.
• Bij achterstallige betaling wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.
• Betaling der lesgelden dient te worden voldaan zoals de prijs en de betalingsregeling op dit formulier aangeeft.
o Kosten bij annulering tot twee maanden voor aanvangsdatum: € 60,-
o Kosten bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum: €120,-
o Kosten bij annulering na een maand voor aanvangsdatum: €240,-
o Vanaf 7 dagen voor aanvangsdatum is het gehele lesgeld verschuldigd.
o Bij annulering voor de start van het lesjaar wordt het terug te ontvangen bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort op de bankrekening van de cursist.
Bij wie in gebreke blijft met een of meerdere termijnbetalingen is het hele lesgeld ineens opeisbaar, dit geldt ook voor diegene die tijdens het lesjaar opzegt. Wanneer er de noodzaak is deze betalingsregeling uit handen te geven, zijn de kosten daarvan voor de cursist.
• Alle informatie die de onderwijsinstelling te horen krijgt tijdens en tussentijds de lessen, wordt vertrouwelijk behandeld door het opleidingsinstituut en haar medewerkers.
• Het aangeboden lesprogramma is bedacht en ontwikkeld door Carolina Bont en blijven haar onvervreemdbare intellectuele eigendom. De lesstof en het lesprogramma staan uiteraard ter beschikking aan de cursisten van het Centrum voor Effectieve Intuïtie®. Het is expliciet niet toegestaan het lesprogramma of delen daarvan zakelijk of privé te gebruiken voor doeleinden anders dan voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Doorgave op enigerlei wijze is uitdrukkelijk verboden. Niets uit de uitgaven van het Centrum voor Effectieve Intuïtie® mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Effectieve Intuïtie®.
• De activiteiten die worden georganiseerd door het Centrum voor Effectieve Intuïtie® hebben een educatief karakter en zijn niet bedoeld als preventie of behandeling van lichamelijke of psychische problematiek. Zij impliceren zelfonderzoek, zelfconfrontatie en enige lichamelijke oefeningen. De ondergetekende aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan en zal de docenten, assistenten of het Centrum voor Effectieve Intuïtie® niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn. Ondergetekende aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.
• Bij alle beoordelingen van het verworven niveau van kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld inzake de toelating tot bepaalde activiteiten of de toekenning van certificaten) verplicht ondergetekende zich het oordeel van de verantwoordelijke docent(en) te aanvaarden. De rechten van de cursist zijn uitdrukkelijk beperkt tot de specifieke leergang waarvoor werd ingeschreven en betaald; er bestaat geen recht op (deelname aan) eventuele vervolgcursussen of leergangen.
• De geplande lesdagen en -tijden kunnen door de cursusorganisatie worden gewijzigd. Deze worden tijdig medegedeeld. De reeds betaalde lesgelden worden hiertoe gereserveerd.
• Ondergetekende gaat ermee akkoord dat in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd zullen worden.
• Indien het Centrum voor Effectieve Intuïtie® door overmacht (onvoorziene omstandigheden waar het geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld overlijden of blijvende invaliditeit van de docent) onder geen beding in staat is om haar verplichtingen na te komen, kan de cursist maximaal terugkrijgen wat deze nog niet heeft genoten maar wel betaald. De cursist is in deze situatie gehouden aan het voldoen van het verschuldigde lesgeld naar rato van het aantal reeds aangeboden lessen van het betreffende lesjaar.
• De privacyverklaring van het Centrum voor Effectieve Intuïtie: www.effectieveintuitie.nl/privacyverklaring

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 59504838.

Back To Top