skip to Main Content

Wanneer je om een of andere reden niet tevreden bent over een situatie of werkwijze waarvoor het Centrum voor Effectieve Intuïtie verantwoordelijk kan worden geacht ligt het voor de hand dat je dit kenbaar maakt aan de begeleidende docent(e).Dit vindt in eerste instantie plaats binnen de open communicatie die we van belang achten bij de opleiding. Indienen van je klacht kan mondeling of schriftelijk. Wanneer je je klacht schriftelijk indient krijg je binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kun je bij het Docentenoverleg, dat wordt voorgezeten door Annette van den Berg, een schriftelijke klacht indienen (per brief of email). Een dergelijke klacht zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden beantwoord.

Voor het geval dit ook niet bevredigend is, is er de beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, de NRTO https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/geschillencommissie/.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie confirmeert zich aan de gedragsregels van de NRTO https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-2013.pdf

Het oordeel van de beroepsinstantie NRTO is voor het Centrum voor Effectieve Intuïtie bindend; eventuele consequenties worden door het Centrum snel afgehandeld.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alle klachten worden geregistreerd en bewaard voor de termijn van twee jaar.

Back To Top